Verkoopsvoorwaarden

 

1. DEFINITIES

1.1. DLS NV: de dienstverlener/verkoper/verhuurder/licentiegever NV Dataline Solutions met ondernemingsnummer BE.0461.602.808

1.2. De klant: de fysieke of rechtspersoon die met DLS NV een overeenkomst afsluit inzake de verlening van een gebruikerslicentie op een standaard softwarepakket of op een door DLS NV op maat te schrijven softwarepakket,met de erbij horende installatieverrichtingen,opleidingen en service-afspraken, of enige andere rechtshandeling.

1.3. Programmatuur: de gestandaardiseerde toepassingssoftware en bijhorende installatieverrichtingen, opleidingen en service-afspraken, aangewend voor het beheer en de verwerking van de informatie van een bedrijf uit de grafische communicatie-industrie.

1.4. Apparatuur: de hardware, met inbegrip van de operatingsystemen waarop de programmatuur wordt uitgevoerd, omschreven in de bijzondere bepalingen.

1.5. Installatie: het initieel gebruiksklaar maken van de programmatuur met inbegrip van een tijdelijke activatie, doch met uitzondering van het opladen van databestanden en het aanpassend onderhoud.

1.6. Activatie: het uitschakelen van de softwarematige blokkering van de programmatuur, o.m. d.m.v. de invoer van een activatiesleutel.

1.7. Gebrek: een in alle opzichten ernstige afwijking in de werking of functionaliteit van de programmatuur die én intrinsiek is aan de geïnstalleerde programmatuur én het normale, door de licentiegever vooropgestelde gebruik ervan, verregaand aantast, weze het nochtans dat de programmatuur dient te worden gebruikt volgens de voorschriften van de licentiegever en de vereiste apparatuur, volgens die van de licentiegever en de hardwareconstructeurs. Is in ieder geval geen gebrek, elke afwijking die het gevolg is van:
a. een foutieve manipulatie van de programmatuur of de apparatuur, dan wel een oneigenlijk of verkeerd gebruik daarvan of fouten in de parametrage (klant is voor zelf verantwoordelijk voor het instellen van zijn parameters);
b. elektriciteitsstoringen, brand, natuurrampen, ongeval;
c. de storende, ontoereikende of gebrekkige werking en/of installatie van apparatuur en/of software, al is deze apparatuur en/of software niet uit zichzelf gebrekkig;
d. geschonden databestanden.
Is in ieder geval evenmin een gebrek, elke opmerking die betrekking heeft op:
a. de snelheid waarop de apparatuur de programmatuur uitvoert, behoudens wanneer een bepaalde snelheid uitdrukkelijk werd gegarandeerd in het licht van een vooropgestelde en gedetailleerd beschreven apparatuurconfiguratie
b. de lay-out waarop de programmatuur en/of de apparatuur de gegevens, de formulieren en/of objecten visualiseert en presenteert naar de gebruiker toe, hetzij via een scherm, hetzij via een printeruitvoer.

1.8. Onderhoud (softwareontwikkeling): het ter beschikking stellen aan de licentienemer van een aangepaste versie van de programmatuur waarin naast eventuele correcties van bekende fouten, de bestaande werking en functionaliteit van de programmatuur werd verbeterd en waarbij desgevallend nieuwe functies werden toegevoegd.

1.9. Klantenondersteuning: het tijdens de service-uren van DLS NV telefonisch (050 83 20 02), per fax en/of per e-mail verstrekken van informatie aan de licentienemer met het oog op het oplossen van gemelde gebruiks- en/of technische problemen.

1.10. Verjaardag van de activatie: de verjaardag van de activatie valt samen met de aanvang van een nieuw kalenderjaar.  Enkel tijdens het jaar waarin de overeenkomst afgesloten wordt, vindt de activatie plaats de eerste dag van de maand volgende op de ondertekening van de overeenkomst en loopt tot het einde van het lopend kalenderjaar.

2. OVEREENKOMST

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle door DLS NV gesloten overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst en vervangt alle voorgaande afwijkende overeenkomsten tussen partijen.

2.2. Aanvaarding:

2.2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn o.m. van toepassing op overeenkomsten inzake de verlening van een gebruikerslicentie op een standaard softwarepakket of op een door DLS NV op maat te schrijven softwarepakket,met de erbij horende installatieverrichtingen,opleidingen en service-afspraken en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen,behoudens afwijkende clausules in eventuele Bijzondere Voorwaarden.Deze Bijzondere Voorwaarden komen tot stand in de offerte en de daarin uitdrukkelijk vernoemde afspraken of documenten.

2.2.2. De klant is geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bij het afsluiten van een overeenkomst met DLS NV en deze te hebben aanvaard,tenzij uitdrukkelijke schriftelijke weigering van de voorwaarden door de klant wordt kenbaar gemaakt binnen de 24 uur na het sluiten van de overeenkomst.Beide documenten maken integraal en uitsluitend de globale overeenkomst uit.

2.2.3. Bovenvermelde aanvaarding impliceert afstand,door de klant,van mogelijke strijdige clausules uit eventuele eigen Algemene Voorwaarden van de klant.

2.2.4. Wijzigingen,aanvullingen en/of bijkomende afspraken zullen slechts van kracht zijn als zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een schriftelijk en wederzijds ondertekend document dat dan integraal deel zal uitmaken van de overeenkomst..

2.3. DLS NV verbindt zich ertoe alle bedrijfsinformatie van de klant geheim te houden.

3. OFFERTES EN PRIJSOPGAVEN

3.1. Offertes en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en in generlei mate bindend voor DLS NV zolang zij niet op document zijn gesteld en ondertekend en alsdan deel uitmaken van de Bijzondere Voorwaarden. De offerte beperkt zich tot wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen.

3.2. Zij gelden steeds voor levering op het adres van de klant en gelden voor een periode van twee maanden vanaf datum opstelling.

3.3. BTW en andere taksen/heffingen worden afzonderlijk vermeld,in het andere geval zijn de offertes en prijsopgaven zonder BTW,noch andere taksen of heffingen.

4. ZEKERHEIDSTELLING 

4.1. Indien de financiële positie,c.q.de stand van de betalingen van de facturen,van de klant daartoe aanleiding geeft,kan DLS NV, vooraleer een aanvang te nemen of verder te gaan met de uitvoering van de overeenkomst,zekerheid van betaling eisen. DLS NV kan een opschorting van uitvoering aanhouden tot voldoende zekerheid is gesteld. DLS NV beschikt hierbij over het recht om na aangetekende ingebrekestelling met verwittigclausule het gebruik van de software stop te zetten totdat de klant haar betalingsverbintenis is nagekomen.

4.2. Indien binnen drie maanden na eis tot zekerheidstelling geen gevolg daaraan is gegeven, heeft DLS NV het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd schadevergoeding - uitsluitend voor DLS NV -, als daartoe grond bestaat.

4.3. Uit een opschorting van uitvoering inzake gebrek aan zekerheidstelling kan de klant nooit enig recht op vergoeding putten.

5. RECHT OP VERBREKING 

5.1. In hoofde van de klant:

5.1.1. Als de klant de overeenkomst eenzijdig verbreekt,dan heeft DLS NV recht op vergoeding van al zijn arbeid, zijn uitgaven en alles wat hij bij deze overeenkomst had kunnen winnen. De op dat ogenblik verrichte betalingen zal hij daartoe in ieder geval als voorschot op deze verrekening behouden.

5.1.2. Wordt een servicecontract of een bijzondere-modaliteiten-contract (zie artikel 12) door de klant verbroken, dan is toch het volledige bedrag van de nog lopende contractperiode voor DLS NV verworven. Servicecontracten lopen per 12 (twaalf) maanden.

5.2. In hoofde van DLS NV:

5.2.1. DLS NV heeft te allen tijde het recht tot verbreking van de overeenkomst op grond van duidelijke wanprestaties van de klant,waardoor hij niet in staat is zijn overeenkomst bij de klant uit te voeren.In dat geval heeft DLS NV recht,onafhankelijk van de stand van de uitvoering van de overeenkomst,op een schadevergoeding gelijk aan het verschil van het op dat ogenblik reeds betaalde bedrag enerzijds en 75 (vijfenzeventig) % van het contractbedrag anderzijds. Is op dat ogenblik reeds meer dan 75 (vijfenzeventig) % betaald,dan behoudt DLS NV het ontvangen bedrag.

5.2.2. Gebeurt deze verbreking om andere dan voorgaande redenen of overmacht,dan zal DLS NV de verrichte betalingen gewoon terugstorten;de klant heeft in dit geval geen enkel bijkomend vorderingsrecht.

6. LEVERING   

6.1. Algemeen

6.1.1. De in de Bijzondere Voorwaarden opgenomen leveringstermijnen of -tijdstippen gelden bij benadering.DLS NV zet alle middelen in om deze termijnen of tijdstippen te respecteren, maar heeft steeds het recht deze aan te passen.Termijnen gaan in op het ogenblik van het ontvangen van het voorschot.

6.1.2. Overschrijdt de geplande levering echter de vooropgestelde termijn of het vooropgestelde tijdstip en dit door toedoen van de klant, dan kan DLS NV de overeenkomst verbreken. Uitzonderingen hierop zijn uitsluitend mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van DLS NV.

6.1.3. Levering van materieel doet het risico op de klant overgaan.

6.2. Voorwerp

6.2.1. Standaard softwarepakketten

6.2.1.1. Producten - Zijn die welke uitdrukkelijk als dusdanig in de Bijzondere Voorwaarden opgenomen en beschreven zijn.

6.2.1.2. Installatie - Voor een optimale installatie is de klant ertoe gehouden voorafgaand een gedetailleerde beschrijving te geven van zijn bestaande hard- en software.Met het oog op de optimale werking van de producten van DLS NV zal DLS NV de klant inlichten omtrent de minimumvereisten waaraan moet worden voldaan teneinde een goede werking van de DLS-producten te verzekeren.DLS NV zal ten alle tijde aan haar informatieplicht zoals hierin omschreven nakomen,doch kan geenszins worden aangesproken voor eventuele problemen aangaande de hardware/software, andere dan deze welke DLS NV ter beschikking van de klant stelde.

6.2.1.3. Opleiding - De klant is ertoe gehouden een gedetailleerde beschrijving te geven van het relevante opleidingsniveau van het personeel dat met de producten zal moeten werken.Het pakket aan opleiding wordt in de offerte beschreven.De opleiding is in beginsel niet verplicht, doch kan verplicht gesteld worden als de klant duidelijk niet voldoende voorbereid is.  De klant verbindt zich er toe om nieuwe medewerkers die geen DLS- opleidingscertificaat kunnen voorleggen, opleiding te laten volgen.

6.2.1.4. Onderhoud - Een servicecontract houdt in dat DLS NV diensten verleent m.b.t. de geleverde programmatuur teneinde een optimaal gebruik van deze mogelijk te maken; het impliceert eveneens het recht op de upgrades en nieuwe releases, dit steeds op uitdrukkelijk vraag van de klant.De mogelijke noodzakelijke dataconversie komt ten laste van de klant en zal afzonderlijk worden gefactureerd.In dit contract is evenmin de verplaatsing- of installatiekost inbegrepen.De aankoop van het gebruiksrecht van één of meerdere van de producten van DLS NV brengt automatisch en zonder enige verdere plichtplegingen met zich mee dat een servicecontract wordt afgesloten voor een periode tot het eind van dat jaar,termijn welke begint te lopen na installatiedatum.Het servicecontact wordt automatisch en van rechtswege verlengd, tenzij de klant 3 maanden voorafgaandelijk aan de verjaardag van de activatie bij aangetekend schrijven gericht aan DLS NV het gebruik van de software uitdrukkelijk opzegt. Een opzegging houdt in dat de klant ten definitieve titel afstand neemt van alle rechten/aanspraken welke hij/zij zou kunnen stellen aangaande de software.Deze bepaling geldt voor het verdere verloop van de commerciële relatie tussen DLS NV en de klant. Bijzondere details aangaande de prijzen e.d.m.worden uitdrukkelijk geregeld in de Bijzondere Voorwaarden. Wanneer de klant de software niet (tijdig) opzegt en het servicecontract niet (tijdig) betaalt, vervalt de klant van rechtswege onder de 'à la carte-bijstandsformule': http://www.dataline.eu/nl-alacarte.

6.2.1.5. Helpdesk - Het servicecontract biedt de klant volgende voordelen: http://www.dataline.eu/servicecontract.

6.2.2. Ontwikkeling op maat

6.2.2.1. Producten - De ontwikkeling op maat gebeurt steeds o.b.v. een projectanalyse,die resulteert in een concreet voorstel met fasering en overeenkomstige prijs.De facturering gebeurt per maand en per afgehandelde fase.Uitbreidingen in de loop van deze uitvoering geven aanleiding tot een aanpassing van de prijs en de periode van uitvoering.

6.2.2.2. Installatie - Idem artikel 6.2.1.2.

6.2.2.3. Opleiding - Idem artikel 6.2.1.3.

6.2.2.4. Onderhoud - Het onderhoud wordt uitdrukkelijk geregeld in de Bijzondere Voorwaarden.

6.2.3. Uitsluitingen

6.2.3.1. DLS NV komt niet tussen omtrent het oplossen van hardwareproblemen,noch omtrent operatingsystemen,noch stelt hij zich als adviseur in dit verband op.

6.2.3.2. Hij ondersteunt slechts de softwareprogramma's die vermeld zijn in de Bijzondere Voorwaarden.

6.2.4. Eigendomsrechten en verlening van rechten volgens artikel 8 hierna.

6.3. Aard van de verbintenis

6.3.1. DLS NV gaat in alle gevallen enkel een middelenverbintenis aan.

6.3.2. In geen geval is DLS NV aansprakelijk voor schade waaronder, maar daartoe niet beperkt, de schade voor winstderving,bedrijfsonderbreking,verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk of ander verlies welke ontstaan is door gebruik of ontvangst van het product van DLS NV,zelfs indien DLS NV op de hoogte is gesteld van het risico van dergelijke schade. De klant bevestigt dat hij beschikt over een recente back-up van de gegevensdrager waarop de installatie zal plaatsvinden.

6.3.3. DLS NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een andere oorzaak dan deze welke rechtstreeks verband houdt met het door DLS NV verkochte product.Op geen enkele wijze kan DLS NV worden aangesproken voor hardwareproblemen van welke aard ook,noch voor softwareproblemen veroorzaakt door andere producten dan diegenen welke de klant aankocht bij DLS NV.

6.3.4. Bovendien zal in alle gevallen de aansprakelijkheid - als deze dan toch nog zou komen vast te staan - van DLS NV nooit verder reiken dan het krachtens de Bijzondere Voorwaarden betaalde bedrag van het globaal contract of van de lopende contractperiode en dit beperkt tot de bedragen ter vergoeding van de licentie.

6.4. Alle leveringskosten, incl. verplaatsingskosten, zijn voor rekening van de klant; zij worden in voorkomend geval in de Bijzondere Voorwaarden uitdrukkelijk vermeld, zonder dat dit echter een noodzakelijke voorwaarde is.

6.5. Weigering van aanvaarding en retourzendingen

6.5.1. Weigering van aanvaarding moet door de klant schriftelijk worden gemotiveerd binnen de 48u na levering.

6.5.2. Nadat DLS NV via schriftelijk bericht de terugzending heeft aanvaard, kan de klant, op risico en kosten van DLS NV, de goederen retourneren.

6.5.3. Ten onrechte teruggezonden goederen blijven ter beschikking en voor risico van de klant, andere kosten van bijvoorbeeld terugzending te zijnen laste.

6.6. Overmacht

DLS NV is in generlei mate aansprakelijk voor overmachtsituaties. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Dataline Solutions die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan recourses, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, plotseling overlijden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids)instanties.

7. LICENTIES

7.1. Voorwerp.  De licentiegever verleent aan de licentienemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de programmatuur, alsmede op de aanpassingen ervan uit hoofde van het onderhoud. Minstens één maal per jaar zal de licentiegever een onderhoud uitvoeren door terbeschikkingstelling van een aangepaste versie. Netwerkgebruik is toegelaten in de mate dat de programmatuur op niet meer verbonden PC's is geïnstalleerd of in gebruik gesteld kan worden, dan het aantal dat uitdrukkelijk schriftelijk werd toegelaten volgens de bijzondere bepalingen van huidige overeenkomst.  De programmatuur is in gebruik gesteld als het in het RAM- of het virtueel geheugen is geladen.

7.2. Eenmalige licentieprijs, met jaarlijks upgradeabonnement uit hoofde van aanpassend onderhoud.  De licentienemer is een eenmalige licentieprijs verschuldigd gelijk aan het bedrag bepaald en berekend volgens de elementen van de programmatuur waarop de licentienemer intekent. De licentienemer is bovendien ingevolge de software-investering, op de verjaardag van de activatie een abonnementsprijs verschuldigd uit hoofde van aanpassend onderhoud/service.  De abonnementsprijs kan door de licentiegever worden aangepast i.f.v. de evolutie van de kostprijselementen, inflatie en indexaanpassingen.  De stijging of daling van de abonnementsprijs kan per jaar maximaal 15 (vijftien) % bedragen.

7.3. Installatie.  Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, installeert de licentienemer de programmatuur, doch steeds volgens de instructies van de licentiegever.  In dat geval wordt de programmatuur geleverd naar keuze van de licentiegever op een courante gegevendrager of via het internet.  De licentienemer zal er op toezien dat de apparatuur waarop de programmatuur wordt geïnstalleerd, voldoet aan de systeemvereisten opgegeven door de licentiegever.

7.4. Duur, beëindiging en opschorting.  Onafgezien van zijn recht om de verbreking meer schadevergoeding lastens de licentienemer te vorderen wegens wanprestatie, kan de licentiegever huidige overeenkomst ten allen tijde ongemotiveerd, geheel of gedeeltelijk, beëindigen door aangetekend opzegschrijven mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn van zes maanden.  Behoudens de bijzondere gevallen die hierna zijn bepaald, verbindt de licentiegever zich er evenwel toe deze overeenkomst niet eerder te beëindigen door zulke ongemotiveerde opzegging dan bij het verstrijken van een periode van vijf jaren na de initiële activatie van de programmatuur. De licentiegever is ten allen tijde gerechtigd, zelfs voordat vijf jaren verstreken zijn sinds die activatie, door aangetekend opzegschrijven de overeenkomst gemotiveerd, zonder dat een opzeggingstermijn dient te worden gerespecteerd, te beëindigen in geval van:
a. het faillissement van de licentienemer;
b. de vrijwillige vereffening van de licentienemer;
c. de aanvraag van een gerechtelijk akkoord door of in opdracht van de licentienemer;
d. de aanvraag tot een collectieve schuldenregeling door of in opdracht van de licentienemer;
e. de schending van intellectuele rechten op de programmatuur;
f. handelingen van de licentienemer die het schenden van intellectuele rechten vergemakkelijkt;
g. de vervangende introductie van een technisch volledig nieuwe programmatuur door de licentiegever.
h. De licentienemer kan eveneens door aangetekend opzegschrijven het licentiecontract beëindigen tegen de verjaardag van de activatie mits het in acht nemen van een opzeggingstermijn van 3 maanden.
De licentiegever is ten allen tijde gerechtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van zijn verbintenissen uit het licentiecontract of accessoire-overeenkomsten op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen van de licentiegever.

In het bijzonder wordt het gebruiksrecht op de programmatuur van rechtswege en zonder vereiste van een ingebrekestelling opgeschort ingeval van:
a. de niet-betaling van de licentieprijs binnen één maand na installatie;
b. de niet-betaling van de jaarlijkse serviceovereenkomst binnen de 180 dagen volgend op de verjaardag van de laatste activatie.
De opschorting geldt steeds tot de licentienemer de betreffende tegenprestatie heeft uitgevoerd.

In alle voornoemde gevallen is de licentiegever gerechtigd de uitvoering van deze bepalingen te vrijwaren door het gebruik van softwarematige blokkering van de programmatuur, zo ondermeer, doch zonder exhaustief te zijn, door het gebruik van activatiesleutels.

7.5. Garantie.

7.5.1. Inroepen van de garantie.  Bij het einde van de installatie zal de licentienemer en/of diens aangestelden het geïnstalleerde testen.  Daarbij zal worden nagegaan of alle te installeren elementen van de programmatuur effectief werden geïnstalleerd, of het geïnstalleerde klaar is voor gebruik en of het geïnstalleerde de gestandaardiseerde functies en taken kan uitvoeren.  De eventuele opmerkingen van de licentienemer omtrent de installatie en de voornoemde testen dienen binnen de acht dagen -ofwel met aangetekend schrijven, ofwel met faxschrijven- aan de licentiegever meegedeeld te worden.

7.5.2. De licentienemer kan geen aanspraak maken op de uitvoering van de garantieverplichting van de licentiegever indien:
a. de licentienemer de licentieprijs niet of niet-volledig heeft betaald, ongeacht ingebrekestelling daartoe
b. de licentienemer niet over een recente backup van de databestanden beschikt;

De licentienemer kan slechts aanspraak maken op terugbetaling van de licentieprijs indien de licentienemer cumulatief bewijst:
a. dat het gebrek of de gebreken niet kan of kunnen worden verwijderd;
b. dat een gebrek of de gebreken van zodanige aard is of zijn dat het de programmatuur geheel onbruikbaar maakt;
c. dat een gebrek of de gebreken niet het gevolg is of zijn van maatwerk, uitgevoerd op uitsluitend risico van de licentienemer; d. dat het de licentiegever mogelijk werd gemaakt vast te stellen dat de programmatuur op onherstelbare wijze werd gewist van welke gegevendrager of uit welk geheugen ook in het bezit van de licentienemer, dan wel dat deze gegevendragers en/of geheugens aan de licentiegever kosteloos werden overhandigd. In geen geval kan de licentienemer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade van welk gebrek of tekortkoming dan ook, zoals voor winstderving, al gaat het gebrek en/of de tekortkoming gepaard met dataverlies.

7.6. Maatwerk. Behoudens uit hoofde van de uitvoering van een bijzondere en afwijkende schriftelijke overeenkomst tot het leveren van maatwerk, worden individuele verzoeken om op de apparatuur van de licentienemer de programmatuur te voorzien van bijkomende en/of gewijzigde werking of functionaliteit slechts uitgevoerd naar best vermogen en steeds op uitsluitend risico van de licentienemer die de individuele aanpassing(en) dient te testen.  In dat geval is de licentiegever niet aansprakelijk voor het verlies van functionaliteiten in de programmatuur, noch voor enig gebrek dat wordt gemeld na het aanbrengen van enige wijziging in de programmatuur met het oog op het uitvoeren van zulk individueel verzoek van de licentienemer.  Evenmin staat de licentiegever in dat geval garant voor de goede werking van de aangebrachte wijzigingen zelf. De licentiegever behoudt zich in ieder geval het recht voor dergelijk maatwerk en het opvolgen van het testen ervan afzonderlijk en bijkomend te factureren bovenop de licentieprijs en de ontwikkelingsbijdrage.

7.7. Klantenondersteuning.  Gedurende de duur van de serviceovereenkomst en mits correcte betaling van de servicefacturen kan de licentienemer aanspraak maken op klantenondersteuning, zoals op elke overeenkomst duidelijk vermeld.  Interventies ter plaatse en kilometervergoeding vallen hier niet onder.

7.8. Eigendomsrechten.  Alle intellectuele eigendomsrechten op de programmatuur komen toe aan de licentiegever of haar leveranciers.  Het is de licentienemer en, in voorkomend geval, derden verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de licentiegever of ingevolge bepalingen van dwingend recht:
a. de programmatuur te kopiëren behalve voor backup- en archiveringsdoeleinden.  De licentienemer heeft het recht twee backup-kopies te maken;
b. de programmatuur te vertalen, te bewerken, te arrangeren, te decompileren, te disassembleren of anderszins te veranderen;
c. welk soort onderhoud dan ook van de programmatuur, zelfs correctief onderhoud, uit te voeren;
d. de rechten of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst over te dragen aan derden;
e. de programmatuur op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of niet, ter beschikking te stellen van derden met het oog op welk doel dan ook.
Bij het beëindigen van deze overeenkomst zal de licentienemer alle exemplaren van de programmatuur vernietigen door de betreffende gegevendragers en/of geheugens onherstelbaar te wissen, alsmede het bewijs daarvan t.o.v. de licentiegever leveren, dan wel die gegevendragers en/of geheugens kosteloos aan de licentiegever overhandigen. Behoudens bewijs van de werkelijke schade, zullen een of meerdere schendingen van de eigendomsrechten van de licentiegever aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van € 3.500,00 per gegevendrager en/of geheugen waarop een exemplaar van de programmatuur, of een deel daarvan, is terug te vinden in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever en/of ten gevolge van een schending van die intellectuele eigendomsrechten.

8. INWERKINGTREDING   

8.1. Zolang de klant niet de volledige prijs van de leveringen heeft betaald,gaan de verleende rechten niet in werking.

8.2. Zolang de rechten niet in werking zijn getreden,vrijwaart de klant DLS NV voor alle schade die uit het gebruik van deze zou kunnen ontstaan.

9. BEZWAAR 

9.1. Bezwaren over de leveringen of de uitvoering van de overeenkomst in het algemeen,moeten DLS NV schriftelijk bereiken binnen de 8 (acht) werkdagen na levering,c.q.de vaststelling van het tekort,op straffe van niet-ontvankelijkheid.

9.2. Bij tijdige en gegronde bezwaren zal DLS NV alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling,c.q. nieuwe levering te doen.Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de klant.

10. WAARBORG

10.1. Voorwerp

10.1.1. De garantie voor programmatuur is geregeld in artikel 8.5.

10.1.2. De garantie bestaat erin dat DLS NV te harer keuze alles in het werk zal stellen om te trachten gemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.

10.1.3. DLS NV verleent m.b.t. de pakketten en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet,betreffende o.m.,maar daartoe niet beperkt, de kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. DLS NV garandeert evenmin dat de toepassing van de pakketten storingsvrij of zonder fouten zal zijn.

10.1.4. Vorderingen in dit verband moeten onmiddellijk na vaststelling van het gebrek, d.i.binnen de 48 uren ervan, aan DLS NV schriftelijk en aangetekend worden gemeld, op straffe van verval van dit recht. Bijkomende schade, gevolg van laattijdige melding, kan niet van DLS NV worden gevorderd.

10.2. Termijn en verval van garantie

10.2.1. De garantie uit 10.1.1. geldt tot 1 maand na de laatste verrichting van installatie; daarna wordt de bedrijfszekerheid slechts gegarandeerd via een onderhoudscontract.

10.2.2. Elke garantie vervalt indien de klant derden door herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten, tenzij DLS NV voorafgaand zijn schriftelijk akkoord hiermede heeft betuigd.

11. GEBRUIKERSGROEPEN 

Uitbreiding en modificatie van de kenmerken van de pakketten worden mee door de gebruikersgroepen bepaald.Iedere klant heeft het recht deel uit te maken van de specifieke gebruikersgroepen.Uitspraken van deze groepen verplichten DLS NV slechts in die mate dat deze ermee optimaal rekening moet houden.

12. BIJZONDERE MODALITEITEN 

12.1. DLS NV kan uitzonderlijk aan een klant toestaan een in tijd beperkte licentie te verwerven of de vergoedingen voor een in tijd onbeperkte licentie of het servicecontract in maandelijkse bedragen te betalen.Daartoe wordt een percentage berekend op het investeringsbedrag van het pakket zelf (levering en licentie) en/of op het bedrag van de recurrente kosten; dit maakt alsdan het maandelijks vergoedingsbedrag uit. In geval van financiële spreiding verklaart de klant zich akkoord indien nodig persoonlijk borg te staan voor het investeringsbedrag/de nodige financiële documenten voor te leggen zo dit door de financiële instelling uitdrukkelijk gevraagd zou worden. De recurrente kosten vermeerderd met een minimale intrest voor de gespreide betaling worden via een Europese Domiciliëring betaald. De klant is in verzuim indien het incasseren van het verschuldigde bedrag is mislukt door het ontbreken van voldoende saldo en/of het ten onrechte storneren van het verschuldigde door de klant, dan wel door enige andere oorzaak die DLS NV niet is aan te rekenen. Voor elke factuur waarop een dergelijk verzuim van toepassing is, wordt 50 euro extra administratieve kost aangerekend.

12.2. In dit geval moeten de kosten van de installatie,de inrichting en de opleiding wel steeds contant betaald worden en kunnen deze niet in het maandbedrag worden verrekend.

12.3. Deze keuze verplicht de klant dit engagement te nemen voor minstens drie opeenvolgende jaren.

12.4. Het is de klant echter steeds toegestaan over te schakelen naar de normale aankoop- en licentierelatie. Alsdan wordt de helft van het reeds bestede bedrag, exclusief de installatie-, inrichting- en opleidingskost, in mindering gebracht van de totale software-investering.

12.5.  De klant weigert elke persoon van DLS NV, direct of via derden, meteen of met tussenfase, aan te werven. Gebeurt dit toch, dan zal hij DLS NV een forfaitaire schadeloosstelling betalen gelijk aan 18x de maandwedde van de aangeworven bediende.

13. BETALING

13.1. De klant aanvaardt het gebruik van pro forma-facturen. Na betaling hiervan ontvangt de klant de originele factuur.

13.2. Een voorschot van 35 (vijfendertig) % wordt opeisbaar op het ogenblik van ondertekening van de Bijzondere Voorwaarden.Bij installatie 40 (veertig) % en uiterlijk 15 dagen na installatie het saldo.

13.3.  Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk 10 (tien) dagen na factuurdatum.Bij laattijdige betaling is aan DLS NV een nalatigheidinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3 (drie) %. Bovendien is daarnaast een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 (tien) % op het openstaand bedrag met een minimum van 75,00 € en een maximum van 75.000,00 €. Deze nalatigheidsintresten en schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege vanaf de vervaldag van de facturen en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

13.4. Het retentierecht ten voordele van DLS NV wordt door de klant uitdrukkelijk erkend.

13.5. Andere vormen van betaling dan storting/overschrijving van de bedragen op rekening van DLS NV,kunnen nooit aanleiding geven tot schuldvernieuwing.

14. BESCHIKBAARHEID 

14.1. De klant verbindt zich ertoe aan DLS NV alle faciliteiten te leveren, zowel personeel, logistiek, ruimtelijk als anderszins, opdat deze zijn verbintenissen naar behoren zou kunnen uitoefenen.  Dit zal gebeuren volgens een gezamenlijke planning.

14.2. Tekortkomingen hierin kunnen aanleiding geven tot verbreking wegens wanprestaties.

15. NIETIGHEDEN 

15.1. De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg.

15.2. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

16.1. Op alle verbintenissen uit deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

16.2. De bevoegde rechtbank is deze van de maatschappelijke zetel van DLS NV